master-cookie-message

Uw winkelwagen

Aantal orderregels:
U heeft nog geen artikelen in de winkelwagen
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden



Artikel 1: Toepasselijkheid

De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten door AKAM Netherlands B.V., hierna te noemen: “AKAM”.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1 Offertes en aanbiedingen van AKAM zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is gemeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten dienen altijd schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. AKAM is in alle gevallen eerst gebonden, nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden AKAM slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 3: Uitvoering van diensten

3.1 AKAM zal zich inspannen de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en op een professionele en zorgvuldige wijze uit te voeren. AKAM garandeert niet dat resultaten van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk als succesvol kunnen worden aangemerkt en binnen de overeengekomen periode kunnen worden bereikt.

3.2 AKAM is gerechtigd bij de uitvoering van diensten, na voorafgaand overleg met Opdrachtgever, derden in te schakelen. De Opdrachtgever zal niet rechtstreeks met deze derden in contact treden.

3.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is AKAM gerechtigd de aanvang van de diensten, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Wijziging of meerwerk

4.1 Indien AKAM op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan AKAM worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van AKAM. AKAM is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en AKAM, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door AKAM opgegeven prijzen: - exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; - gebaseerd op levering af magazijn (Ex Works); - inclusief de kosten van verpakking.

5.2 AKAM verricht haar diensten op basis van een vooraf overeengekomen vaste prijs, dan wel op nacalculatie waarbij het door AKAM gehanteerde uurtarief in rekening wordt gebracht, eventueel te vermeerderen met gemaakte kosten. [Opmerking aan cliënt: deze bepaling is geschrapt, omdat deze bepalingen zijn terug te vinden in de Mantelovereenkomst en de Service Level Agreement en hier in feite niet thuis horen.]

5.3 AKAM is gerechtigd haar tarieven (periodiek) te wijzigen nadat zij de Opdrachtgever ter zake schriftelijk heeft geïnformeerd.

5.4 Voor opdrachten met een waarde van minder dan € 250,-- zullen € 50,-- als bijdrage in administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden.

Artikel 6: Annulering

6.1 AKAM is gerechtigd om 25% annuleringskosten in rekening te brengen. Annulering van een dienstenorder door de Opdrachtgever is slechts toegestaan indien de Opdrachtgever de kosten verbonden aan de reeds door AKAM verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, vermeerderd met 25% van het desbetreffende orderbedrag.

6.2 Orders voor op klanten aangepaste wensen kunnen nimmer worden geannuleerd.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

7.1 AKAM is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

- aan de Opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de Opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel AKAM op overige redelijke gronden het vermoeden heeft, dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet.
Eén en ander onverminderd alle overige aan AKAM toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.

7.2 Bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen AKAM van de Opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

Artikel 8: Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever is gehouden gedurende de volledige looptijd van een project volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. De Opdrachtgever dient AKAM al datgene wat daartoe nodig is bij die uitvoering ter beschikking te stellen, waaronder, maar niet uitsluitend, voldoende personeel. De Opdrachtgever is voorts gehouden inzage te verlenen in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

Artikel 9: Levering

9.1 Levering geschiedt: - af magazijn, zodra de goederen ter beschikking staan (Ex Works) dan wel, indien overeengekomen;
- af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen dan wel indien overeengekomen;

- franco thuis, zodra de goederen bij de Opdrachtgever zijn aangevoerd en gelost. 9.2 AKAM behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarbij het (beweerdelijke) al of niet nakomen door AKAM geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.

9.3 Indien de goederen na het verstrijken van de overeengekomen levertijd door de Opdrachtgever niet zijn afgenomen, worden zij voor de Opdrachtgever – voor diens rekening en risico – opgeslagen.

Artikel 10: Termijnen

10.1 Opgave van de leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen.

10.2 Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van AKAM zijn alsmede, indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van AKAM is.

10.3 In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de Opdrachtgever AKAM schriftelijk aan te manen, waarbij aan AKAM alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat AKAM in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 11: Reclame

11.1 De Opdrachtgever is verplicht (de verpakking van) het geleverde terstond bij levering te (laten) controleren op zichtbare beschadigingen en tekortkomingen. Eventuele tekortkomingen die bij levering aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Overige reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden terstond nadat Opdrachtgever deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, echter uiterlijk binnen acht (8) dagen na levering.

11.2 In geval van gerechtvaardigde reclames is AKAM uitsluitend gehouden tot het - naar keuze van AKAM - binnen een redelijke termijn vervangen van de goederen, dan wel - tegen retourzending van de goederen op de wijze zoals omschreven in artikel 20.2 - tot gedeeltelijke restitutie van de vergoeding, die door AKAM voor de desbetreffende goederen is ontvangen, danwel tot het repareren van de goederen.

11.3 De Opdrachtgever zal voor het onderzoek van de (beweerdelijke) tekortkoming de noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door AKAM in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar alle relevante omstandigheden. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de reclamatie niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken ter zake.

11.4 Bij eventuele tekortkomingen is de Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade.

11.5 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 AKAM behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde en af te leveren goederen, totdat de prijs van al deze goederen geheel is voldaan.

12.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan mag deze de goederen niet aan een derde verpanden of enig ander recht daarop verlenen.

12.3 De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van AKAM te bewaren, de goederen te verzekeren en – indien van toepassing – deugdelijk te onderhouden.

12.4 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens AKAM of AKAM goede grond heeft te vrezen, dat hij in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, is AKAM steeds bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AKAM opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.2 Indien AKAM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract.

13.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend (bijvoorbeeld maar niet uitputtend: stakingen, import/export verboden, ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van personeel), een en ander zowel als deze voorkomen bij AKAM als bij haar toeleveranciers.

13.4 AKAM heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhinderd intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van AKAM, onverminderd het eventuele recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding ter zake.

14.3 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen, die het langste openstaan, ook indien de Opdrachtgever vermeldt, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.4 De overeenkomst wordt door AKAM aangegaan onder de voorwaarde, dat uit de door AKAM in te winnen informatie genoegzaam blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever.

14.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is AKAM steeds gerechtigd over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 1% per maand in rekening te brengen aan de Opdrachtgever, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door AKAM is vereist. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is AKAM gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

14.6 De Opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan AKAM alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 AKAM aanvaardt slechts aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, voor schade die is ontstaan ten gevolge van een aan AKAM toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van een overeenkomst of door onrechtmatige daad, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en slechts voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

15.2 Mocht in rechte komen vast te staan, dat sprake is van bijzondere omstandigheden die maken, dat de in lid 1 genoemde beperking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dan is de aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij langdurige overeenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.

15.3 AKAM zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Opdrachtgever;
- iedere tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens AKAM, zal Opdrachtgever AKAM hiervan vrijwaren.
15.4 AKAM is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen geleden verlies, gederfde omzet en/of winst en gemiste besparingen.

15.5 AKAM zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

15.6 De in dit artikel geregeld uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van directe leidinggevenden van AKAM.

Artikel 16: Personeel bij uitvoering opdracht

Het is zowel AKAM als de Opdrachtgever verboden tijdens de uitvoering van de opdracht, danwel binnen een jaar nadat de opdracht is beëindigd personeel van de wederpartij (daaronder begrepen door AKAM ingeschakelde derden) in dienst te nemen, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijke goedkeuring door de wederpartij aan vooraf is gegaan.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1 AKAM en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt en/of als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie over contracten, afnemers, prijsstellingen, klanten, financieel en commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie, waaronder informatie over de organisatie, beloningssystemen, personeelsbestand etc.

17.2 De Opdrachtgever dient deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen aan de door haar in te schakelen derden.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

18.1 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot goederen en resultaten van dienstverlening blijven te allen tijde bij AKAM, respectievelijk bij haar leveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

18.2 AKAM zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering welke gebaseerd is op grond van een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot hardware en software goederen afkomstig van AKAM mits Opdrachtgever:
- AKAM van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en
- de behandeling van de zaak geheel aan AKAM overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en
- geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AKAM.
De in dit lid genoemde vrijwaring geldt niet voor hardware en software goederen die afkomstig zijn van leveranciers van AKAM.

18.3 Indien wordt vastgesteld dat de aanspraak gegrond is, zal AKAM – naar haar keuze – zorgdragen dat Opdrachtgever het recht verkrijgt de goederen te blijven gebruiken, dan wel de goederen zodanig te wijzigen dat deze geen inbreuk meer maken, dan wel de goederen te vervangen. Een en ander zal niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever wezenlijk wordt beperkt in de gebruiksmogelijkheden van de goederen. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van AKAM mogelijk zijn, zullen de inbreuk makende goederen op nader overeen te komen voorwaarden worden teruggenomen.

18.4 De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de aanspraak het gevolg is van het gebruik van de goederen in combinatie met andere goederen, die niet van AKAM afkomstig zijn.

18.5 In geen geval zal AKAM gehouden zijn tot verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan in dit artikel beschreven.

Artikel 19: Garantie

19.1 Op alle goederen is een garantietermijn van twaalf (12) maanden van toepassing. Een afwijkende garantietermijn is uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk wordt overeengekomen. Een afwijkende garantietermijn wordt slechts gegeven voor zover die door de leveranciers van AKAM worden verstrekt. De garantie vervalt volledig indien aan de apparatuur modificaties worden aangebracht aan de hardware. Dit betekent dat de hardware dient te worden gebruikt in de staat zoals deze is geleverd.

19.2 Kabels, voedingen (power supplies), batterijen en accessoires vallen buiten deze garantievoorwaarden.
19.3 De garantie geldt vanaf de factuurdatum en dan uitsluitend voor fabricagefouten. Teneinde aanspraak op garantie te kunnen maken dient Opdrachtgever de betreffende goederen binnen de garantietermijn aan AKAM te retourneren. Indien de goederen worden geretourneerd door middel van retourzending, dient het in artikel 20.2 bepaalde in acht te worden genomen. AKAM is gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij de desbetreffende goederen te vervangen, hetzij de desbetreffende goederen te (laten) repareren.

19.4 AKAM behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen, indien: - goederen niet volgens specificaties van leveranciers in applicaties worden toegepast; - goederen na een uitgebreide test voldoen aan de specificaties van de leveranciers en derhalve onterecht zijn geretourneerd; - goederen, als gevolg van het handelen van Opdrachtgever, incompleet en/of beschadigd zijn (ook bij bruikleen van goederen).

19.5 Buiten de garantie vallen storingen als gevolg van:
- slijtage bij normaal gebruik;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of niet tijdig gepleegd (preventief-) onderhoud
- onderhoud met onjuiste middelen/materialen
- het gebruik van niet door AKAM gevoerde officiële supplies, voedingen etc.;
- het gebruik/hanteren van buiten de door de leverancier in het technical manual voorgeschreven condities en specificaties.

19.6 AKAM kan desgewenst de standaard fabrieksgarantie verlengen. Deze verlenging geldt voor dezelfde condities echter met een vooraf overeengekomen langere geldigheid. Deze verlengde garantie condities zijn altijd op basis van “carry in” . De klant levert de defecte goederen aan, AKAM herstelt of vervangt, en draagt zorg voor retourzending. De termijn dient vooraf te worden overeengekomen. Betaling dient vooraf voor de gehele termijn te geschieden.

19.7 AKAM heeft geen verdergaande verplichtingen uit de door haar verstrekte garantie dan hierboven is aangegeven.

19.8 Voor zover de Opdrachtgever de goederen door levert aan een afnemer van Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever erop toe te zien, dat in zijn verhouding met de betreffende afnemer de bepalingen uit dit artikel ten aanzien van garanties en reclames van toepassing worden verklaard. Jegens AKAM kunnen geen verdergaande aanspraken uit garantie geldend worden gemaakt. Eventuele verdergaande aanspraken die de betreffende afnemer meent te hebben (en eventuele inspanningen die de Opdrachtgever in dat kader ten behoeve van de afnemer verricht zoals het uitvoeren van werkzaamheden, reistijd en eventueel geleden schade), komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20: Retourzendingen

20.1 Retourzending van goederen behoeft steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van AKAM. In geval van retourzending blijven de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, totdat AKAM deze heeft ontvangen.

20.2 Voor retourzendingen, al dan niet op grond van de garantieregeling in artikel 19 en/of de regeling omtrent reclame in artikel 11., dient gebruik gemaakt te worden van een RMA-nummer (Return Material Autorization), welk nummer op de buitenzijde van de verpakking duidelijk zichtbaar dient te zijn. Het RMAnummer zal door AKAM worden afgegeven na telefonische aanvraag bij AKAM dan wel via de webportal www.akam.nl. Aan de hand van het RMA-nummer kan worden geïnformeerd naar de status van de reparatie. De verpakking dient in complete, onbeschadigde en originele staat te zijn.

20.3 Voor retourzendingen buiten de garantietermijn, zoals aangegeven in artikel 19, geldt dat AKAM een prijsopgave zal doen indien de verwachting is dat de reparatiekosten hoger zullen zijn dan € 100,-- per product.

20.4 Evaluatiegoederen zullen, na ontvangst van een RMA-formulier, door AKAM worden opgehaald bij de Opdrachtgever.

20.5 Indien het RMA-nummer niet duidelijk zichtbaar op de verpakking is vermeld, of bij het volledig ontbreken van een RMA-nummer, behoudt AKAM zicht het recht voor de goederen op kosten van de Opdrachtgever te retourneren.

Artikel 21: Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Op iedere overeenkomst tussen AKAM en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

21.2 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door AKAM gedane offertes en met AKAM gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Gravenhage.

21.3 Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

Subfooter